ปฏิทินการขอใช้ยานพาหนะ

บุคลากรฝ่ายยานพาหนะ

นายประทีป พันธุ์รัตน์

ประจำรสบัส 41-5079

สำรองรถตู้ ฮข-4183

โทร 081-1165987

นายเสรี พิกุลแย้ม

ประจำรสบัส 41-3441

สำรองรถตู้ ฮย-160

โทร 087-0431861

นายไพฑูรย์ จันทมาลา

ประจำรสบัส 41-7286

สำรองรถตู้ ฮว-5018

โทร 089 -8805386

นายสุภาพ ดีวุ่น

ประจำรถเก๋ง 5 กด 4238

โทร 089-2040554

นายประเสริฐ พันธุ์รัตน์

ประจำรถตู้ ฮท-9841

โทร 089-0088225

นายไพทูล มันดินแดง

ประจำรถตู้ ฮท-9840

รถประจำตำแหน่งอธิการบดี

โทร 096-0477694

นายชาญวิทย์ การะพาษ

ประจำรถตู้ ฮย-158

โทร 098-5271655

นายประภพ หงส์มหาสิริพงศ์

ประจำรถเก๋ง 5 กด 4241

สำรองรถตู้ อย-7379

โทร 099-6171572

นายชูชีพ วัฒนธัญญกรรม

ประจำรถสำรอง

โทร 061-7453410

นายมะณู พัชรธิติ

พนักงานธุรการ

ประจำรถกอล์ฟ

โทร 085-8402681

นางสุกัญญา ทรายเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทรภายใน 4187 มือถือ 086-3665369