Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 23 ก.พ. 2566 6411511337 นางสาวเบญญาภา   บุตรทองพิมพ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 28 ก.พ. 2566
2 21 ก.พ. 2566 6511203819 นางสาวอรชร   พลศักดิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 28 ก.พ. 2566
3 17 ก.พ. 2566 6311304031 นายวัชระ   มิ่งรักษา อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 28 ก.พ. 2566
4 16 ก.พ. 2566 6411500090 นายอิทธิพล   ขอสืบ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 17 ก.พ. 2566
5 14 ก.พ. 2566 6511330166 นายกฤษกร   นิยมสัจจะวาที อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 17 ก.พ. 2566
6 13 ก.พ. 2566 6511511161 นายพิรพล   เชี่ยวงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 17 ก.พ. 2566
7 13 ก.พ. 2566 6011700223 นางสาวอารีรัตน์   คำเรือน อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 17 ก.พ. 2566
8 10 ก.พ. 2566 6411500900 นางสาวอัญชลี   พันธุมจินดา อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 17 ก.พ. 2566
9 10 ก.พ. 2566 6511332345 นายอนันต์ชัย   วิชัยยอง อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 17 ก.พ. 2566
10 25 ม.ค. 2566 6011700223 นางสาวอารีรัตน์   คำเรือน อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 ม.ค. 2566
11 12 ม.ค. 2566 6411308940 นายเมธัส   พรมฆ้อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 ก.พ. 2566 โอนเข้าบัญชี 28 ก.พ. 2566
12 6 ม.ค. 2566 6411403147 นายพัชรพล   มงคลศิลป์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 ก.พ. 2566 โอนเข้าบัญชี 28 ก.พ. 2566
13 6 ม.ค. 2566 6011700223 นางสาวอารีรัตน์   คำเรือน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 28 ก.พ. 2566 โอนเข้าบัญชี 28 ก.พ. 2566
14 13 ธ.ค. 2565 6511200054 นายวีระกร   ต้องถือดี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
15 9 ธ.ค. 2565 6511202704 นางสาวณัฐญวี   ผ่องอำไพ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
16 8 ธ.ค. 2565 6511200286 นายภราดร   ศรีชู ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
17 7 ธ.ค. 2565 6211404808 นายณัฐวุฒิ   เจนแพทย์วัฒนกูล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
18 7 ธ.ค. 2565 6511306174 นางสาวผกามาศ   เพ็ชรราม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
19 28 พ.ย. 2565 6421313502 นางสาวกัญจ์หทัย   สิริกุลธนาพันธ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
20 25 พ.ย. 2565 6511334325 นางสาวน้ำทิพย์   ลีทหาร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
21 23 พ.ย. 2565 6411504050 นายกรวิทย์   ไพรจิตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
22 23 พ.ย. 2565 6211200040 นางสาวสุพัตรา   ชำนาญจุ้ย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
23 21 พ.ย. 2565 6127300108 นายอภินันท์   แจ่มรัศมี รับเอกสารคืนแล้ว - ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ 17 ก.พ. 2566
24 21 พ.ย. 2565 6311200718 นายสวัตติ์   แก้วมงคล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
25 21 พ.ย. 2565 6311372822 นายศรีชัช   วงษ์สุวรรณ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
26 10 พ.ย. 2565 6511302421 นางสาวอรัชพร   เพ็งสุทธิ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
27 8 พ.ย. 2565 6411300897 นายวชิรวิทย์   แก้วเกษศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2566 โอนเข้าบัญชี 30 ม.ค. 2566
28 8 พ.ย. 2565 6311372822 นายศรีชัช   วงษ์สุวรรณ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 ธ.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 22 ธ.ค. 2565
29 7 พ.ย. 2565 6411203034 นายชลธี   จิ้วบุญสร้าง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 ธ.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 22 ธ.ค. 2565
30 2 พ.ย. 2565 6127300108 นายอภินันท์   แจ่มรัศมี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ 22 ธ.ค. 2565