Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 30 ส.ค. 2565 6411201665 นายธำรงค์   วงศ์คำชาว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 ธ.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 22 ธ.ค. 2565
2 18 ส.ค. 2565 6311202334 นางสาวนพมาศ   เพชรคาด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 ต.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 20 ต.ค. 2565
3 16 ส.ค. 2565 6411505412 นายไตรภาค   หลวงพล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 28 ก.ย. 2565
4 11 ส.ค. 2565 6511204254 นายจักรพงศ์   ซุ่นฮั้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ต.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ย. 2565
5 5 ส.ค. 2565 6511405302 นางสาวศรุตยา   หอมจันทร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19 ต.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 20 ต.ค. 2565
6 5 ส.ค. 2565 6211400939 นายวิชยุตม์   บุญติด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 28 พ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ย. 2565
7 5 ส.ค. 2565 6211406746 นายพิชยุชญ์   พัดนวล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 28 พ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ย. 2565
8 4 ส.ค. 2565 6511501428 นายชัชวาลย์   บรรลังก์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19 ต.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 20 ต.ค. 2565
9 3 ส.ค. 2565 6311300401 นางสาวสุตาภัทร   ตาลปึก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 พ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ย. 2565
10 26 ก.ค. 2565 6411510446 นายอัฏฐพล   มุ่งเจริญธนากิตติ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 28 ก.ย. 2565
11 25 ก.ค. 2565 6511307974 นายชินโชติ   ปรีดานนท์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19 ต.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 20 ต.ค. 2565
12 18 ก.ค. 2565 6311300401 นางสาวสุตาภัทร   ตาลปึก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 พ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ย. 2565
13 7 ก.ค. 2565 6411700286 นางสาวณัฐธยาน์   จันทวี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 ส.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 22 ส.ค. 2565
14 7 ก.ค. 2565 6311200700 นายทศพล   เพ็งเพ็ชร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 ส.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2565
15 5 ก.ค. 2565 6411200576 นายชานน   ทองมณี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 ส.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2565
16 4 ก.ค. 2565 6111500019 นางสาวอรณี   วงศ์ใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 ส.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2565
17 4 ก.ค. 2565 6311300823 นางสาวณัฐณิชา   ปะนะรัตน์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 ส.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2565
18 4 ก.ค. 2565 6211700072 นางสาววนัสญาพร   สอนหลง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 ส.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 18 ส.ค. 2565
19 17 มิ.ย. 2565 6411505412 นายไตรภาค   หลวงพล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 ส.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2565
20 27 พ.ค. 2565 6311372145 นายดนัยศิษฎ์   แสงโพธิ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 ก.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 19 ก.ค. 2565
21 12 พ.ค. 2565 6111202252 นางสาวนรีกานต์   จันทร์แจ่มศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 ก.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 19 ก.ค. 2565
22 29 เม.ย. 2565 6211503146 นางสาวอาทิตยา   เขียวแมว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มิ.ย. 2565
23 4 เม.ย. 2565 6211502718 นางสาวอัญกาญจน์   สง่าผาสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มิ.ย. 2565
24 31 มี.ค. 2565 6411303271 นางสาวดารารัตน์   เสละคร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มิ.ย. 2565
25 30 มี.ค. 2565 6111500036 นายปาลีรัฐ   เรืองศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มิ.ย. 2565
26 25 มี.ค. 2565 6111201965 นายชัยวัชร   รายาสาตร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มิ.ย. 2565
27 17 มี.ค. 2565 6211401291 นางสาวฐิติยา   เตียวสกุล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 27 เม.ย. 2565
28 8 มี.ค. 2565 6211505646 นางสาวจิตตรา   เติมประชุม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 27 เม.ย. 2565
29 2 มี.ค. 2565 6111505845 นายวุฒิชัย   ไหลลิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 27 เม.ย. 2565
30 24 ก.พ. 2565 6111201411 นายวงศ์กร   เหล่าชะรา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 23 มี.ค. 2565