มจษ. ผุดทรานสคริปกิจกรรม ให้นักศึกษา หวังเป็นช่องทางการันตี "บัณฑิต" มีความสามารถในการทำงาน และการเข้าสังคม ควบคู่ความรู้ด้านวิชาการ

ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(มจษ.) กล่าวว่า การเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่ การเรียนรู้ด้านวิชาการและการเรียนรู้ด้านการใช้ชีวิต การเข้าห้องเรียนด้านวิชาการจะทำให้นักศึกษามีความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในสายงานของตน แต่การเรียนรู้ด้านการใช้ชีวิต สามารถทำโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงมีนโยบายจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา หรือทรานสคริปกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เรียนรู้การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนฝึกฝนให้เป็น ผู้มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม และจะหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์" ผศ.ธนทรรศน์ กล่าว

สำหรับรูปแบบของทรานสคริปกิจกรรมนั้น จะมีทั้งหมด 16 กิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ กิจกรรมบังคับโดยมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 คือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามข้อกำหนดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยคณะ 2. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และ 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม” ผศ.ธนทรรศน์ กล่าว

รองอธิการบดีมจษ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการดำเนินการนั้น กองพัฒนานักศึกษาจะเป็นผู้ควบคุม ดูแลในการบันทึกข้อมูลว่านักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดหรือไม่ โดยนักศึกษาทุกคนจะมีสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1 เล่ม และทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็จะได้รับการบันทึกเข้าไว้ในสมุด เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร จะได้รับใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา หรือทรานสคริปกิจกรรมนี้หลังเรียนจบ

“ทั้งนี้ ทรานสคริปกิจกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษา เพราะนักศึกษาจะได้ฝึกฝน อบรม มีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ การได้รู้จักและเข้าสังคมกับผู้อื่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไปกับการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งยังใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานได้ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ประกอบการ หน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ เริ่มให้ความสำคัญกับตรงนี้ในการพิจารณา คัดเลือกรับบัณฑิตเข้าทำงานด้วย ขณะนี้ทางกองพัฒนานักศึกษา กำลังดำเนินการจัดทำร่างประกาศกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา หรือทรานสคริปกิจกรรมอยู่" ผศ.ธนทรรศน์ กล่าว

ผศ.ธนทรรศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ในอนาคต อาจจะมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสแกนลายนิ้วมือแทนการใช้สมุดจดบันทึก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ต่อไป

ที่มา : komchadluek.net