ชื่อกิจกรรม : เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดกิจกรรม : สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่: ซุ้มแคแสด คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
วัน เวลา ที่เริ่ม : 23 เมษายน 2561 เวลา 09:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 23 เมษายน 2561 เวลา 15:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 202 คน