ชื่อกิจกรรม : เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดกิจกรรม : สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
สถานที่: อาคาร 26 และ อาคาร 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วัน เวลา ที่เริ่ม : 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 26 เมษายน 2561 เวลา 15:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 350 คน