ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 16 "เทาเหลืองเกมส์"
รายละเอียดกิจกรรม :
สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 30 เมษายน 2561 เวลา 08:30:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 240 คน