ชื่อกิจกรรม : พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่: อาคารสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 30 คน