ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่: สนามกีฬากลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 6 สิงหาคม 2561 เวลา 12:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 1,688 คน