ชื่อกิจกรรม : รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดกิจกรรม : รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่: สนามกีฬากลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 17 สิงหาคม 2561 เวลา 17:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 2,323 คน