ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ"
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ"
สถานที่: สนามกีฬาในร่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 23 สิงหาคม 2561 เวลา 12:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 1,048 คน