ชื่อกิจกรรม : เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรม : เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 19 มีนาคม 2562 เวลา 15:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 1,586 คน