ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 17 "เทาเหลืองเกมส์"
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 17 "เทาเหลืองเกมส์"
สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 27 มีนาคม 2562 เวลา 09:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 27 มีนาคม 2562 เวลา 20:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 1,064 คน