ชื่อกิจกรรม : เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรม : เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่: อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ , อาคาร 29 , อาคาร 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์
วัน เวลา ที่เริ่ม : 26 เมษายน 2562 เวลา 09:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 26 เมษายน 2562 เวลา 15:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 333 คน