ชื่อกิจกรรม : รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ "รับน้องใหม่ หัวใจสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรม : รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ "รับน้องใหม่ หัวใจสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 9 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 2,588 คน