ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่: สนามกีฬาในร่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 29 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 1,394 คน