ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 18 "เทาเหลืองเกมส์"
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 18 "เทาเหลืองเกมส์"
สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 24 มกราคม 2563 เวลา 08:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 24 มกราคม 2563 เวลา 17:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 198 คน