ชื่อกิจกรรม : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 901 คน