ชื่อกิจกรรม : เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดกิจกรรม : เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เลือกตั้งล่วงหน้า 264 คน)
สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 25 สิงหาคม 2563 เวลา 15:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 1,336 คน