ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
สถานที่: อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 3 กันยายน 2563 เวลา 07:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 3 กันยายน 2563 เวลา 16:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 936 คน