ชื่อกิจกรรม : การประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดกิจกรรม : การประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2563
สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
วัน เวลา ที่เริ่ม : 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08:00:00
วัน เวลา ที่สิ้นสุด : 21 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00:00
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 295 คน