ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

( จากการตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ )


หมายเหตุ :

1. ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เลา 09.00 น.

2. สถานะ : มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดตามข่าวสาร กำหนดการ ผ่านทาง Website มหาวิทยาลัยฯ


ติดต่อเรา

 ด้านแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คณะเกษตรและชีวภาพ ฝ่ายวิชาการ 02-942-6800 ต่อ 6003

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 02-942-6800 ต่อ 3058

คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการ 02-942-6800 ต่อ 4009

คณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 02-942-6800 ต่อ 5050

คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 02-942-6800 ต่อ 2049

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ฝ่ายวิชาการ 02-942-6800 ต่อ 5155 ด้านระบบภาวะการมีงานทำ , ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

02-942-6800 ต่อ 1306 , 2925 หรือ   กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม

Top