ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2563

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 513 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 03/07/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 501 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคลิป VDO กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 03/07/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเผยแพร่คลิป VDO เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และคลิป VDO เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา "ธุรกิจขายของออนไลน์" 01/07/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 29/06/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 375 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 08/06/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 374 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 08/06/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 25/05/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 268 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคลิป VDO ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 07/05/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 27/04/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 29/03/2020