ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2560

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1024 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 24/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1004 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการให้บริการและจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 23/08/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 21/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1003 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู "ประณตน้อมสักการะ ศิษย์คารวะมุทิตาบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2560 17/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 995 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 11/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 994 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสานสัมพันธ์จันทรา ปีการศึกษา 2560 "ลูกจันทรา ต้อนรับน้องใหม่ ถวายอาลัย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" 11/08/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 2 01/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 938 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560 01/08/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 888 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ 18/07/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 805 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา 2560 ประจำศูนย์การศึกษา 29/06/2017