ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2560

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 747 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา 2560 26/06/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 627 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 15/06/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 583 / 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ประจำปี 2560 05/06/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 574 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 01/06/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 452 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 01/06/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 577 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 31/05/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 549 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 29/05/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 528 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 29/05/2017
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 556 / 2560 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 25/05/2017
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง : แต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 25/05/2017