ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2562

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 807 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562 29/08/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 706 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 29/08/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 23/08/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดตั้งชมรม/ต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2562 19/08/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 787 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการบรรยาย : โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หลักสูตร " เยาวชนไทย ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา " และลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก 19/08/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 693 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ "รับน้องใหม่ หัวใจสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562 24/07/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 692 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 24/07/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 22/07/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 636 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 04/07/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 635 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 04/07/2019