Volunteer

Chandrakasem Rajabhat University

กิจกรรมจิตอาสาจากสมาชิก

บำเพ็ญประโยชน์

9 เมษายน 2564

นางสาวอรอุมา แพงโท

บำเพ็ญประโยชน์

9 เมษายน 2564

นางสาวอรอุมา แพงโท

กวาดลานวัดพระศรีมหาธาตุ

8 เมษายน 2564

นางสาวเจนจิรา ม่วงประโคน

กิจกรรมวิชาการ

12 มีนาคม 2564

นางสาวจุฑาภัค เชื้ออินทร์

กิจกรรมวิชาการ

12 มีนาคม 2564

นางสาวจุฑาภัค เชื้ออินทร์

กิจกรรมวิชาการ

12 มีนาคม 2564

นางสาวจุฑาภัค เชื้ออินทร์

ทำบุญตึกอาหารและโภชนาการ

15 ตุลาคม 2563

นางสาวจุฑาภัค เชื้ออินทร์

ทำบุญตึกอาหารและโภชนาการ

15 ตุลาคม 2563

นางสาวจุฑาภัค เชื้ออินทร์

ทำสื่อการสอน

8 สิงหาคม 2563

นางสาวเลิศลักษณ์ ขนขาว

ทำสื่อการสอน

8 สิงหาคม 2563

นางสาวเลิศลักษณ์ ขนขาว

ลงพื้นที่สอนหนังสือนักเรียน

30 กันยายน 2563

นางสาวเลิศลักษณ์ ขนขาว

ลงพื้นที่สอนหนังสือนักเรียน

30 กันยายน 2563

นางสาวเลิศลักษณ์ ขนขาว

ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
2,410 คน

รวมจำนวนจิตอาสาในระบบ

60,821 ชั่วโมง

รวมจำนวนชั่วโมงจิตอาสา

8,090 กิจกรรม

รวมจำนวนกิจกรรม