Volunteer

Chandrakasem Rajabhat University

กิจกรรมจิตอาสาจากสมาชิก

อบรมฝึกวิชาชีพด้านการออกเเบบสติเกอร์

17 สิงหาคม 2562

นายวิริยะ วชิรมน

อบรมฝึกวิชาชีพด้านการออกเเบบสติเกอร์

17 สิงหาคม 2562

นายวิริยะ วชิรมน

อบรมฝึกวิชาชีพด้านการออกเเบบสติเกอร์

17 สิงหาคม 2562

นายวิริยะ วชิรมน

อบรมฝึกวิชาชีพด้านการออกเเบบสติเกอร์

17 สิงหาคม 2562

นายวิริยะ วชิรมน

อบรมฝึกวิชาชีพด้านการออกเเบบสติเกอร์

17 สิงหาคม 2562

นายวิริยะ วชิรมน

ทำความสะอาดบริเวณวัด

10 ธันวาคม 2563

นางสาวจุฑามาส ชูพิน

ทำความสะอาดบริเวณวัด

10 ธันวาคม 2563

นางสาวจุฑามาส ชูพิน

ทำความสะอาดวัด

2 พฤศจิกายน 2563

นางสาวจุฑามาส ชูพิน

ทำความสะอาด

6 ตุลาคม 2563

นางสาวจุฑามาส ชูพิน

ช่วยงานอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย

18 พฤศจิกายน 2563

นางสาวธมลวรรณ น้อยอ่อน

ทำงานช่วยอาจารย์วันหยุด

12 พฤษภาคม 2564

นางสาวธมลวรรณ น้อยอ่อน

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม

1 กรกฎาคม 2564

นายธนาดล เอี่ยมโหมด

ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
2,726 คน

รวมจำนวนจิตอาสาในระบบ

103,764 ชั่วโมง

รวมจำนวนชั่วโมงจิตอาสา

12,788 กิจกรรม

รวมจำนวนกิจกรรม