ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1299 7 ม.ค. 2563 F61000063530043 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1298 7 ม.ค. 2563 F61000063820009 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนนักศึกษา 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1297 7 ม.ค. 2563 F61000063530044 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าทางด่วนและน้ำมันเชื้อเพลิง - 1,140.20 - ผ่านการตรวจสอบ
1296 7 ม.ค. 2563 F61000063560027 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1295 7 ม.ค. 2563 F61000063560026 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 39,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1294 7 ม.ค. 2563 F61000063540009 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 8,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1293 6 ม.ค. 2563 F34000063820004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายภัคธร ค่าอาหารกลางวัน - 3,690.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1292 6 ม.ค. 2563 F34000063820003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายภัคธร ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1291 6 ม.ค. 2563 F34000063530001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าเดินทางไปราชการ - 6,899.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1290 6 ม.ค. 2563 F34000063520021 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1289 6 ม.ค. 2563 F34000063820006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1288 6 ม.ค. 2563 F34000063820001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.นิรมล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1287 6 ม.ค. 2563 F34000063820002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.นิรมล ค่าตอบแทนวิทยากร - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1286 6 ม.ค. 2563 F34000063830001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.ปิยพร ค่าเดินทางไปราชการ - 16,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1285 6 ม.ค. 2563 F34000063820005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 13,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1284 6 ม.ค. 2563 F11070063820033 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1283 6 ม.ค. 2563 F11070063820032 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1282 6 ม.ค. 2563 F16000063570039 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ผศ.จิราวรรณ - 28,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1281 6 ม.ค. 2563 F71010063550010 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราถรณ์ ค่าโทรศัพท์ - - 631.25 ผ่านการตรวจสอบ
1280 6 ม.ค. 2563 F11050063520006 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณํฐฐ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1279 6 ม.ค. 2563 F11050063520005 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.พรทิพย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1278 6 ม.ค. 2563 F32000063820011 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุรภา ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1277 6 ม.ค. 2563 F32000063820010 คณะวิทยาการจัดการ ดร.ชลธิชา ค่าอาหารว่าง - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1276 6 ม.ค. 2563 D32000063110071 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 20,865.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1275 6 ม.ค. 2563 F32000063570003 คณะวิทยาการจัดการ นายสุรเชษฐ นายสุรเชษฐ์ - - 4,450.00 ผ่านการตรวจสอบ
1274 6 ม.ค. 2563 D32000063110072 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสร ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1273 6 ม.ค. 2563 D15000063180003 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ - 11,589.17 - ผ่านการตรวจสอบ
1272 6 ม.ค. 2563 F14000063820011 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเบี้ยประชุม - 9,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1271 6 ม.ค. 2563 F40000063820003 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 28,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1270 6 ม.ค. 2563 F40000063820004 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนวิทยากร - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ