ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0313 23 ธ.ค. 2562 F0000063550055 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 791.80 - ผ่านการตรวจสอบ
1191 23 ธ.ค. 2562 F73000063520006 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 10,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1187 23 ธ.ค. 2562 D35000063120006 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์ 29,960.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1186 23 ธ.ค. 2562 D35000063120004 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟท์ 14,059.80 - - ผ่านการตรวจสอบ
1185 23 ธ.ค. 2562 F11040063580001 กองบริหารงานบุคคล นายพัชร ค่าจ้างคัดสำเนา - 1,046.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1184 23 ธ.ค. 2562 F11040063820078 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าฝช้จ่ายในการอบรม 21,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1183 23 ธ.ค. 2562 F110040063820097 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรรมการ - 120,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1182 23 ธ.ค. 2562 F12000063820001 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารกลางวัน - 18,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1181 23 ธ.ค. 2562 F12000063820002 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.รุ่งรัตน์ ค่าตอบแทนวิทยากร - 16,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1180 23 ธ.ค. 2562 F35000063520009 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ศิริญญา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1179 23 ธ.ค. 2562 F35000063570001 คณะเกษตรและชีวภาพ นายชินกร ทุนวิจัย นายชินกร - - 237,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1178 23 ธ.ค. 2562 F31000063520025 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าล่วงเวลา - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1177 23 ธ.ค. 2562 F31000063530007 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.จันทรรัตน์ ค่าเดินทางไปราชการ 11,356.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1176 23 ธ.ค. 2562 F31000063520032 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.เพลินพิศ ค่าลงทะเบียนในการประชุม - 2,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0312 23 ธ.ค. 2562 F11020063520060 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง - 8,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0311 23 ธ.ค. 2562 F11020063520061 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0310 23 ธ.ค. 2562 F0000063550058 กองคลัง น.ส.สมพร ค่่าน้ำปะปา 163,128.49 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0309 23 ธ.ค. 2562 F0000063550059 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา - 11,817.25 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0308 23 ธ.ค. 2562 F0000063550060 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,068.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0307 23 ธ.ค. 2562 F00000063550061 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
1175 21 ธ.ค. 2562 D31000063110032 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,392.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1174 21 ธ.ค. 2562 D31000063110034 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1173 21 ธ.ค. 2562 D31000063110035 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 17,088.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1172 21 ธ.ค. 2562 D31000063110037 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 17,088.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1171 21 ธ.ค. 2562 D31000063110014 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1170 21 ธ.ค. 2562 D31000063110028 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ชนะ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,488.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1169 21 ธ.ค. 2562 F32000063830002 คณะวิทยาการจัดการ นางฐิติภา ค่าเดินทางไปราชการ 16,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1168 21 ธ.ค. 2562 F32000063880002 คณะวิทยาการจัดการ นางฐิติภา ค่าตอบแทนวิทยากร 28,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1167 21 ธ.ค. 2562 F32000063820009 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.พรเพ็ญ ค่าที่พักนักศึกษา - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1166 21 ธ.ค. 2562 F32000063820007 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.รจนา ค่าตอบแทนกรรมการ - - 16,800.00 ผ่านการตรวจสอบ