ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1153 20 ธ.ค. 2562 F61000063530008 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1152 20 ธ.ค. 2562 F61000063530033 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.มารยาท ค่าเบี้ยเลี้ยง - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1151 20 ธ.ค. 2562 F61000063530039 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1150 20 ธ.ค. 2562 F61000063530038 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1149 20 ธ.ค. 2562 F61000063530037 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1148 20 ธ.ค. 2562 F61000063530036 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 2,110.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1147 20 ธ.ค. 2562 F61000063820008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1146 20 ธ.ค. 2562 F61000063820007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนนักศึกษา 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1145 20 ธ.ค. 2562 F61000063830006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1144 20 ธ.ค. 2562 F61000063820005 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารและอาหารว่าง 16,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1143 20 ธ.ค. 2562 F61000063820006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าพาหนะสำหรับเกษตรกร 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1142 20 ธ.ค. 2562 F61000063530035 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0288 20 ธ.ค. 2562 D11000063110084 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - 43,236.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1141 20 ธ.ค. 2562 F16000063570034 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย ผศ.ดร อาจารีย์ - - 123,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1139 20 ธ.ค. 2562 D13000063180004 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมอุปกรณ์ 30,602.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1140 20 ธ.ค. 2562 D13000063110005 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 28,991.65 - ผ่านการตรวจสอบ
1138 20 ธ.ค. 2562 F11050063830003 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าเดินทางไปราชการ - - 3,465.00 แก้ไข
1137 20 ธ.ค. 2562 F11050063570025 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 8,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1136 20 ธ.ค. 2562 D34000063120005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างพิมพ์คู่มือฝึกประสบการ์ณชีวิต 81,587.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
1135 20 ธ.ค. 2562 D34000063110024 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 19,328.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1134 20 ธ.ค. 2562 D34000063110023 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,496.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1133 20 ธ.ค. 2562 D34000063110015 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 3,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1132 20 ธ.ค. 2562 D51000063180002 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - - 2,621.50 ผ่านการตรวจสอบ
1131 20 ธ.ค. 2562 F11010363530001 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ดนิตา ค่าเบี้ยเลี้ยง - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0287 19 ธ.ค. 2562 D11000063150006 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 319,770.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0286 19 ธ.ค. 2562 D11000063120083 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าจ้างเหมาทำบูธนิทรรศการ - 48,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0285 19 ธ.ค. 2562 D11000063110058 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ - - 17,976.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0284 19 ธ.ค. 2562 D11000063110072 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึก เครื่องปริ๊นซ์ - - 16,050.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0283 19 ธ.ค. 2562 D11000063110070 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 41,243.15 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0282 19 ธ.ค. 2562 D11000063110068 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน - - 2,942.50 ผ่านการตรวจสอบ