ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1036 14 ธ.ค. 2562 D34000063110031 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 109,300.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
1035 14 ธ.ค. 2562 D34000063110030 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 37,450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1034 14 ธ.ค. 2562 F33000063560014 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 9,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1033 14 ธ.ค. 2562 F33000063570006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,230.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1032 14 ธ.ค. 2562 F33000063570007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1031 14 ธ.ค. 2562 F33000063530001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอน นายอนันต์ - 840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1030 14 ธ.ค. 2562 F330000063570005 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 5,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1029 14 ธ.ค. 2562 D33000063110043 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภา น.ส.อาภาภรณ์ - 5,745.90 - ผ่านการตรวจสอบ
1028 14 ธ.ค. 2562 F11040063820077 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่ง น.ส.รุ่งฤดี 22,740.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1027 14 ธ.ค. 2562 F11040063820076 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าพาหนะ 2,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1026 14 ธ.ค. 2562 F11040063820075 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่่าตอบแทนวิทยากร 36,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0226 13 ธ.ค. 2562 -D กองคลัง นายเชาวน์ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ สู่ขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน - - 300,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1025 13 ธ.ค. 2562 D34000063110021 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 24,756.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1024 13 ธ.ค. 2562 D34000063110001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดวื้อวัสดุ - 5,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1023 13 ธ.ค. 2562 F11040063520090 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าพาหนะไป-กลับ - 400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1022 13 ธ.ค. 2562 F11040063520089 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1021 13 ธ.ค. 2562 F11040063520091 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าตอบแทนกรรมการ 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1020 13 ธ.ค. 2562 F11040063820074 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1019 13 ธ.ค. 2562 F11040063820072 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 3,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1018 13 ธ.ค. 2562 F11040063820073 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 6,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1017 13 ธ.ค. 2562 F11040063520092 กองบริหารงานบุคคล นายชุมพล ค่าเบี้ยประชุม - 1,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1016 13 ธ.ค. 2562 F11040063520093 กองบริหารงานบุคคล นายชุมพล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1015 13 ธ.ค. 2562 F40000063520013 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการ - 120,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1014 13 ธ.ค. 2562 F40000063520015 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการ - 35,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1013 13 ธ.ค. 2562 F40000063520014 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการ - 35,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1012 13 ธ.ค. 2562 F40000063520012 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1011 13 ธ.ค. 2562 D35000063110001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 44,940.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1010 13 ธ.ค. 2562 F11040063820071 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 1,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1009 13 ธ.ค. 2562 F11040063820070 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1008 13 ธ.ค. 2562 F11040063820050 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่เบี้ยประชุม - 5,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ