ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0946 11 ธ.ค. 2562 F11040063820054 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรณดี ค่าเบี้ยประชุม - 1,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0945 11 ธ.ค. 2562 F11040063820063 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรณดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0944 11 ธ.ค. 2562 F11040063820062 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรณดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0943 11 ธ.ค. 2562 F11040063820058 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรณดี ค่าเบี้ยประชุม - 4,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0942 11 ธ.ค. 2562 F11040063820065 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรณดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0941 11 ธ.ค. 2562 D13000063180001 ศูนย์ภาษา น.ส.มนสา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 16,050.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0940 11 ธ.ค. 2562 D13000063120003 ศูนย์ภาษา น.ส.มนสา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 456.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0939 11 ธ.ค. 2562 D13000063120004 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0938 9 ธ.ค. 2562 F73000063560008 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 58,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0937 9 ธ.ค. 2562 F73000063560007 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0936 9 ธ.ค. 2562 F12000063870003 สำนักงานประกันคุณภาพ นายชนกานต์ ค่าเดินทางไปราชการ - - 22,746.69 ผ่านการตรวจสอบ
0935 9 ธ.ค. 2562 F40000063560008 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0934 9 ธ.ค. 2562 F40000063520010 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0933 9 ธ.ค. 2562 F40000063520011 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0932 9 ธ.ค. 2562 F40000063520009 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0931 9 ธ.ค. 2562 D40000063120010 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจัางพนักงานทำความสะอาห - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0930 9 ธ.ค. 2562 D40000063120009 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0929 9 ธ.ค. 2562 F40000063560009 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 21,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0928 9 ธ.ค. 2562 F40000063560010 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 172,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0927 9 ธ.ค. 2562 F40000063560011 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0926 9 ธ.ค. 2562 F11040063820067 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0226 9 ธ.ค. 2562 D11000063130010 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าบูธนิทรรศการ - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0225 9 ธ.ค. 2562 D11000063130009 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่าชุดแต่งหน้าพิธีกร - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0224 9 ธ.ค. 2562 D11000063120067 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0223 9 ธ.ค. 2562 D11000063120066 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์ - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0222 9 ธ.ค. 2562 D11000063120065 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์ - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0221 9 ธ.ค. 2562 D11000063120064 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0220 9 ธ.ค. 2562 D11000063120069 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซักเครื่องนอน - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0219 9 ธ.ค. 2562 D11000063120062 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำโบว์หมายเลขผู้เข้าประกวด - - 462.24 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0218 9 ธ.ค. 2562 D11000063110049 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อตราสัญลักษณ์ - - 35.00 ผ่านการตรวจสอบ