ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1936 17 ก.พ. 2563 D33000063120021 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1935 17 ก.พ. 2563 D33000063120020 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ - 3,210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1934 17 ก.พ. 2563 F18000063560005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.วัทนาพร ค่าตอบแทนการสอน - - 14,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1933 17 ก.พ. 2563 F51000063520048 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 42,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1932 17 ก.พ. 2563 F51000063520047 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าลงทะเบียน - - 19,040.00 ผ่านการตรวจสอบ
1931 17 ก.พ. 2563 F51000063520046 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนวิทยากร 10,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1930 17 ก.พ. 2563 F51000063520049 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - 100,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1929 17 ก.พ. 2563 F33000063880010 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 16,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1928 17 ก.พ. 2563 F33000063820012 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1927 17 ก.พ. 2563 F33000063820011 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ นายอนันต์ 9,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1926 17 ก.พ. 2563 F33000063820010 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 26,720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1925 17 ก.พ. 2563 D32000063120034 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างแต่งหน้า - - 1,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1924 17 ก.พ. 2563 D32000063130005 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่าชุด - - 2,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1923 17 ก.พ. 2563 D32000063110086 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 2,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0535 17 ก.พ. 2563 D11000063110137 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1922 14 ก.พ. 2563 F15000063550004 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าโทรศัพท์ - 361.50 - ผ่านการตรวจสอบ
1921 14 ก.พ. 2563 F15000063520006 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณฺกุล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 780.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1920 14 ก.พ. 2563 D31000063120018 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ 3,417.32 - - ผ่านการตรวจสอบ
1919 14 ก.พ. 2563 D31000063180002 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 1,230.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
1918 14 ก.พ. 2563 D16000063130002 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าเช่ารถตู้ 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1917 14 ก.พ. 2563 F16000063870022 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 300.00 ผ่านการตรวจสอบ
1916 14 ก.พ. 2563 F16000063870021 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 3,625.00 ผ่านการตรวจสอบ
1915 14 ก.พ. 2563 F11040063820179 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 1,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1914 14 ก.พ. 2563 F11040063820180 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1913 14 ก.พ. 2563 D13000063120008 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์ - 107,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1912 14 ก.พ. 2563 F11010463520002 งานอาคารสถานที่ นายชนะภัย ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ - 72,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1911 14 ก.พ. 2563 F32000063880007 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 68,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1910 14 ก.พ. 2563 F32000063840004 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าล่วงเวลา - 10,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1909 14 ก.พ. 2563 D32000063120026 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างล้างทำความสะอาด 56,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1908 14 ก.พ. 2563 F32000063820015 คณะวิทยาการจัดการ นายสิริพัฒน์ ค่าจ้้่งเหมาทำความสะอาด - 975.00 - ยกเลิกการเบิก