ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)
          ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2536 วิทยาลัยครูจันทรเกษมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งทรงสนพระทัยในการบำรุงส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศทุกสาขาดังนั้นวิทยาลัยจึงจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติอยู่ 2 โครงการใหญ่ ๆ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้โครงการแรกก็คือ “โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” อีกโครงการหนึ่งก็คือ “โครงการสร้างอาคารมหาจักรีสิรินธร”
       โครงการสร้างอาคาร “มหาจักรีสิรินธร” นี้สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2532 วิทยาลัยได้งบประมาณแผ่นดินเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โดยให้งบต่อเนื่องไว้ 10 ล้านบาทแล้ววิทยาลัยจัดเงินนอกงบประมาณสมทบอีก 5 ล้านบาท
            ต่อมาวิทยาลัยดำริว่าในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษาวิทยาลัยน่าจะมีถาวรวัตถุที่เป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีที่ชาวจันทรเกษมมีต่อพระองค์ท่านทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องต้องกันที่จะให้อาคารอเนกประสงค์นี้เป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีดังกล่าวดังนั้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2533 วิทยาลัยจึงได้ทำเรื่องถึงกรมการฝึกหัดครูเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานนามอาคารนี้ว่า “อาคารมหาจักรีสิรินธร” เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป