กิจกรรม “การจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)”
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรม "อบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"”
วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรม “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรม “ประชุมประชาพิจารณ์จัดทำร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2551-2565”
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรม “การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2551-2565”
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรม “การนำเสนอแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3”
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรม “การนำเสนอแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2”
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรม “การนำเสนอแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 1”
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรม “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560”
วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม
  กิจกรรม “การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ดูภาพกิจกรรม

แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี