แบบประเมินความเครียด โดยงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา


คำชี้แจง :
     ขอเชิญนักศึกษา ที่กำลังศึกษาทุกชั้นปีการศึกษา และบุคลากรปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตอบแบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง จัดทำขึ้นโดยงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ป้องกันดูแล และให้การช่วยเหลืออันเกิดจากภาวะความเครียดในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ มีจำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 นาที แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

     1. ข้อมูลทั่วไป
     2. แบบประเมินความเครียด

     โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลและความรู้สึกของท่านมากที่สุด การตอบแบบสอบถามนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ทั้งนี้ข้อมูลและคำตอบทั้งหมดของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ปรากฏในรายงานและไม่ถูกเผยแพร่ด้วยวิธีใดๆ