แสดงข้อมูลกิจกรรมในระบบทั้งหมด


ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวนผู้เข้าร่วม
1 กิจกรรมพัฒนา Soft skills นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 30 มกราคม 2567 งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 277
2 ประชุมลงนามพร้อมส่งเอกสาร ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 10 มกราคม 2567 งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา 1,634
3 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 (วันสอบ - รอบบ่าย) 7 ธันวาคม 2566 สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 52
4 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 (วันสอบ - รอบเช้า) 7 ธันวาคม 2566 สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 52
5 เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 29 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ 316
6 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 9 มีนาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา 1,416
7 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (วันสอบ - รอบบ่าย) 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 82
8 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (วันสอบ - รอบเช้า) 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 81
9 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (วันอบรม รอบบ่าย - หลังอบรม) 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 2
10 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (วันอบรม รอบบ่าย - ก่อนอบรม) 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 2
11 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (วันอบรม รอบเช้า - หลังอบรม) 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 86
12 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (วันอบรม รอบเช้า - ก่อนอบรม) 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 103
13 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 30 มิถุนายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา 1,398
14 การประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 21 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา 295
15 เปิดโลกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563 20 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา 342
16 พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 3 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา 936
17 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 25 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา 1,336
18 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา 2562 14 กุมภาพันธ์ 2563 กองพัฒนานักศึกษา 901
19 กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 18 "เทาเหลืองเกมส์" 24 มกราคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา 198
20 เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019) และ งานประกวดดาว-เดือน "กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน" ประจำปีการศึกษา 2562 19 กันยายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา 604
21 พิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562 29 สิงหาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา 1,394
22 รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ "รับน้องใหม่ หัวใจสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562 9 สิงหาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา 2,588
23 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 22 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา 1,576
24 เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 26 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 333
25 กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 17 "เทาเหลืองเกมส์" 27 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา 1,064
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 45 กิจกรรม
Top