Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่รับหนังสือรับรอง

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 10 มี.ค. 2564 6111100142 นางสาวกิ่งกาญจน์   ปานประเสริฐ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 15 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
2 5 มี.ค. 2564 6311302571 นางสาวกันต์กวี   สุขสุวรรณ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว - 11 มี.ค. 2564
3 22 ก.พ. 2564 6111302797 นายภุมวาร   มานะกุล รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 8 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564
4 11 ก.พ. 2564 6011200885 นายธีรเกียรติ   สมฤทธิ์ตระกูล รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 18 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564
5 3 ธ.ค. 2563 6111200173 นายสาละวิน   โสะพันธ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 8 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563
6 1 ธ.ค. 2563 6111201346 นายธีรศักดิ์   สงวนชม รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 15 ม.ค. 2564 11 ก.พ. 2564
7 25 พ.ย. 2563 6011301477 นางสาวปาริชาต   สุวรณพงศ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 27 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563
8 25 พ.ย. 2563 6111201411 นายวงศกร   เหล่าชะรา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 27 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563
9 18 พ.ย. 2563 5911201498 นายณรงค์ชัย   อักษรชู รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 20 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
10 29 ต.ค. 2563 6111400146 นางสาวภุมรินทร์   รื่นหาญ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 4 พ.ย. 2563 4 พ.ย. 2563
11 30 ก.ย. 2563 6111201379 นายอภิวัฒน์   จันดี รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 6 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563
12 28 ก.ย. 2563 6111500564 นางสาวศิริธร   ยัญญะจันทร์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 9 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
13 14 ก.ย. 2563 6211501173 นางสาวกวีนชญา   กาวี รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 18 ก.ย. 2563 19 ก.ย. 2563
14 2 ก.ย. 2563 6011301725 นางสาวเบญจวรรณ   หลงพงค์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 11 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563
15 20 ส.ค. 2563 6211302481 นางสาวอารียา   หวันตาหลา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 27 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2563
16 18 ส.ค. 2563 6211302036 นางสาวพิมพ์ลภัส   คำพงษ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 20 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2563
17 10 ส.ค. 2563 6111302797 นายภุมวาร   มานะกุล รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 14 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2563
18 10 ส.ค. 2563 6111304033 นางสาวศิริลักษณ์   คงกัน รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 19 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2563
19 6 ส.ค. 2563 6211200446 นางสาวกัลย์สุดา   พรมชัย รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 10 ส.ค. 2563 10 ส.ค. 2563
20 4 ส.ค. 2563 6111300593 นายธนาวุฒิ   วิเศษพานิช รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 10 ส.ค. 2563 10 ส.ค. 2563
21 4 ส.ค. 2563 6111401011 นางสาวรัชดาภรณ์   เสน่หา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 10 ส.ค. 2563 10 ส.ค. 2563
22 30 ก.ค. 2563 6011500326 นางสาวรัชนีกร   ปัญหาผล รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 3 ส.ค. 2563 3 ส.ค. 2563
23 13 ก.ค. 2563 6011302640 นายปฏิภาณ   กิตติเกียรติศักดิ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 16 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563
24 26 มิ.ย. 2563 5811700664 นางสาวอิสรีย์   จาตุรส รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 29 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563
25 12 มี.ค. 2563 6011406979 นางสาวอรญา   ห่วงรักษ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
26 12 มี.ค. 2563 6211201204 นางสาวกุลวดี   ขันคำ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
27 27 ก.พ. 2563 6211405094 นางสาวอชิรญา   บัวพร รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 28 ก.พ. 2563 2 มี.ค. 2563
28 12 ก.พ. 2563 6111302797 นายภุมวาร   มานะกุล รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 19 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563
29 28 ม.ค. 2563 6211302481 นางสาวอารียา   หวันตาหลา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563
30 24 ม.ค. 2563 6011302442 นายติณณภพ   ม่วงงาม รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563