Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่รับหนังสือรับรอง

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 6 มี.ค. 2567 6311302571 นางสาวกันต์กวี   สุขสุวรรณ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 6 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2567
2 27 ก.พ. 2567 6611505857 นายกันติภัต   บุญอ่อน รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 27 ก.พ. 2567 23 ก.พ. 2567
3 24 พ.ย. 2566 6311506007 นางสาวปานหทัย   ไชยเอนก รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 24 พ.ย. 2566 24 พ.ย. 2566
4 15 พ.ย. 2566 6411201616 นายทัศพงษ์   นิลสัมฤทธิ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 15 พ.ย. 2566 15 พ.ย. 2566
5 2 พ.ย. 2566 6221300798 นายปรัชญา   นาอุดม รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ย. 2566 2 พ.ย. 2566
6 2 พ.ย. 2566 6311372012 นายปกรณ์   มาแสง รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ย. 2566 2 พ.ย. 2566
7 2 พ.ย. 2566 6511335561 นายกฤษดา   บัวบาน รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ย. 2566 2 พ.ย. 2566
8 2 พ.ย. 2566 6511304916 นายอำนวย   อุนแดง รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ย. 2566 2 พ.ย. 2566
9 2 พ.ย. 2566 6411305318 นายชตฤณ   สุวรรณรัตน์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ย. 2566 2 พ.ย. 2566
10 1 พ.ย. 2566 6311501719 นายชัยวัฒน์   มีทอง รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 1 พ.ย. 2566 1 พ.ย. 2566