Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่รับหนังสือรับรอง

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 1 พ.ย. 2566 6411512699 นายกฤตภัค   พุ่มไชย รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 1 พ.ย. 2566 1 พ.ย. 2566
2 1 พ.ย. 2566 6411504977 นางสาวปาริชาติ   เพ็งเซ่ง รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 1 พ.ย. 2566 1 พ.ย. 2566
3 1 พ.ย. 2566 6411511303 นางสาวนาเดีย   สาแม รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 1 พ.ย. 2566 1 พ.ย. 2566
4 24 ต.ค. 2566 6511333699 นายปิยะพันธ์   ขันชพัด รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 24 ต.ค. 2566 24 ต.ค. 2566
5 24 ต.ค. 2566 6511100668 นายเจนวิทย์   เกื้อหนุน รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 24 ต.ค. 2566 24 ต.ค. 2566
6 17 ต.ค. 2566 6411510396 นายชลนที   ใจสุภาพ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 17 ต.ค. 2566 17 ต.ค. 2566
7 17 ต.ค. 2566 6511524909 นายตารมีซี   ปิ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 17 ต.ค. 2566 17 ต.ค. 2566
8 5 ต.ค. 2566 6511400670 นางสาวสิริกร   ศิลปศาสตร์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 9 ต.ค. 2566 9 ต.ค. 2566
9 22 ก.ย. 2566 6411307900 นางสาวปวีณา   มีชอบ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 22 ก.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
10 12 ก.ย. 2566 6411510537 นายนภดล   สุทธิกรณ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 12 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2566