Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่รับหนังสือรับรอง

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 26 มิ.ย. 2563 5811700664 นางสาวอิสรีย์   จาตุรส รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 29 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563
2 12 มี.ค. 2563 6011406979 นางสาวอรญา   ห่วงรักษ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
3 12 มี.ค. 2563 6211201204 นางสาวกุลวดี   ขันคำ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
4 27 ก.พ. 2563 6211405094 นางสาวอชิรญา   บัวพร รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 28 ก.พ. 2563 2 มี.ค. 2563
5 12 ก.พ. 2563 6111302797 นายภุมวาร   มานะกุล รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 19 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563
6 28 ม.ค. 2563 6211302481 นางสาวอารียา   หวันตาหลา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563
7 24 ม.ค. 2563 6011302442 นายติณณภพ   ม่วงงาม รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
8 18 พ.ย. 2562 5911407517 นางสาวพิชชาพร   สุดวิชา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 22 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
9 29 ต.ค. 2562 6011503809 นายอาณาจักร   ณ อุบล รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 7 พ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562
10 15 ต.ค. 2562 6011502272 นายกฤษฎา   ศรีสมุทร รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 21 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562
11 10 ต.ค. 2562 6111201379 นายอภิวัฒน์   จันดี รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 17 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2562
12 13 ก.ย. 2562 5921400536 นายศุภศิษฏ์   บุญประเสริฐ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
13 26 ส.ค. 2562 5911502507 นายวิเชียร   ศรีแพงพงษ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
14 19 ส.ค. 2562 6111202203 นางสาวสุพรรษา   นานคงแนบ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
15 15 ส.ค. 2562 6011200588 นายอภิชัย   กลมนิล เอกสารหมดอายุการรับรอง - 17 ต.ค. 2562
16 15 ส.ค. 2562 6011200570 นางสาวน้ำเพชร   ปิยะคง เอกสารหมดอายุการรับรอง - 17 ต.ค. 2562
17 13 ส.ค. 2562 6111302797 นายภุมวาร   มานะกุล รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 22 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
18 30 ก.ค. 2562 6211302036 นางสาวพิมพ์ลภัส   คำพงษ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
19 7 มิ.ย. 2562 5921400536 นายศุภศิษฏ์   บุญประเสริฐ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 11 มิ.ย. 2562 12 มิ.ย. 2562
20 29 พ.ค. 2562 5811301463 นางสาวชุติกาญจน์   ช่างกลึง รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 31 พ.ค. 2562 2 มิ.ย. 2562
21 28 พ.ค. 2562 6111401011 นางสาวรัชดาภรณ์   เสน่หา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 30 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
22 26 เม.ย. 2562 6011407456 นายโกญจนาท   อาจเอี่ยม รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2562
23 27 มี.ค. 2562 5911502101 นายปรมะ   อารีรมย์ เอกสารหมดอายุการรับรอง - 29 มี.ค. 2562
24 25 มี.ค. 2562 5711200351 นางสาวจิรญา   พัวโสภิต รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 28 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562
25 15 มี.ค. 2562 5911502010 นายณัฐพล   รุ่งรำพรรณ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 20 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562
26 15 ม.ค. 2562 6111302797 นายภุมวาร   มานะกุล รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562
27 22 พ.ย. 2561 6111502248 นายกิตติเทพ   หริวยัง รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 26 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2561