Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 804 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่ และฝึกซ้อมเสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 09/08/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 803 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 09/08/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 802 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 09/08/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 800 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่ และฝึกซ้อมเสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 04/08/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 799 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 04/08/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 798 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 04/08/2023
กำหนดการฝึกซ้อม และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ 27/07/2023
กำหนดการส่งรูปภาพบัณฑิต เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 04/07/2023
แนวปฏิบัติการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 20/06/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายเวลาการรับจองชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 20/06/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการรับจองชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 08/05/2023
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1423 / 2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 31/08/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การแต่งกายบัณฑิต และมหาบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ วันฝึกซ้อมเสมือนจริง และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 25/08/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1404 / 2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 25/08/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1382 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 23/08/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1381 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 22/08/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1380 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่ และฝึกซ้อมเสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 22/08/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1379 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 22/08/2022
แนวปฏิบัติการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 26/07/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1249 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2565 25/07/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1177 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2565 25/07/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 27/04/2022
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 559 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต... 17/06/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 540 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต... 17/06/2019
ขยายเวลาตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 10/06/2019
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 17/05/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 335 / 2562 เรื่อง แต่งตั้ง เพิ่มเติมคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตและอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 25/04/2019
เปลี่ยนแปลงเวลา กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 08/04/2019
ขอให้บัณฑิตตรวจสอบเลขที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 07/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 325 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 05/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 322 / 2562 เรื่อง แต่งตั้ง เพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 05/04/2019
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 01/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 246 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต และอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ภายนอก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 01/04/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 245 / 2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 01/04/2019
แผนการจัดการจราจร / จุดรับ–ส่ง / จุดจอดรถ แก่ผู้มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 29/03/2019
บัตรจอดรถ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2562 28/03/2019
สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ส่งรูปภาพและยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขรูปภาพ เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต 27/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 266 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ขานนามบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 26/03/2019
ขยายเวลาส่งรูปภาพบัณฑิตเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต 15/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 172 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 04/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 171 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมใหญ่และฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 04/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 170 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 04/03/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 164 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขานนามบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 27/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 14/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดส่งรูปภาพบัณฑิต เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 13/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 12/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 12/02/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 29/01/2019