ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องกำหนดชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และชื่อย่อของส่วนราชการ และคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  

                                                  

 

 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มอบหมายผู้ดูแลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการ ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 


 

 

 

 

 

กดที่นี้..>>>ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  

 

 

 


 

มหาวิทยาลัยในยุค 4.0

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

( ตัดมาเผยแพร่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ  E-document )