ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 


 

 

 


กำหนดการ โครงการฝึกอบรม และวัดมาตราฐานความรู้

ทางด้าน ไอที หลักสูตร Living Online

 

 

 


 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8) 

 

  

 


  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

                               “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์”

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย โดยแบ่งผลงานออกเป็น 4 ด้านได้แก่

          1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
          2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
          3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
          4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

          โดยมีกำหนดการดังนี้
1. เปิดรับ – ส่งบทความวิจัยแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
2. นำเสนอบทความแบบออนไลน์ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
http://runirac2020.chandra.ac.th/

https://www.facebook.com/runirac2020/ หรือ โทร. 0 2942 6800 ต่อ 9001-9009


กดที่นี้..>>>ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  


 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง มาตราการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

 

 

 

 


 

มหาวิทยาลัยในยุค 4.0

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

( ตัดมาเผยแพร่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ  E-document )

 

 

 

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษา ออนไลน์