ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

งานสารบรรณ

ความหมายของงานสารบรรณ
         “งานสารบรรณ ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง    การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร 


ขอบข่ายของงานสารบรรณ
         จากความหมายของ ”งานสารบรรณ” ทำให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่
         1. การผลิตหรือจัดทำเอกสาร(พิจารณา-คิด-ร่าง เขียน ตรวจร่าง-พิมพ์ ทาน สำเนา-เสนอ-ลงนาม)
         2. การส่ง (ตรวจสอบ-ลงทะเบียน-ลงวันเดือนปี-บรรจุซอง-นำส่ง)
         3. การรับ (ตรวจ-ลงทะเบียน-แจกจ่าย)
         4. การเก็บ รักษา และการยืม
         5. การทำลาย

โครงสร้างหน่วยงาน(ลิ้งแบบบทความ)

มาหวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(ลิ้งภายนอก)