ปรัชญา:
"สร้างโอกาสการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาทักษะนักศึกษา"


วิสัยทัศน์:
"มุ่งความเป็นเลิศการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและอาชีพ"


พันธกิจ:
- ฝึกอบรมนักศึกษางานบริการด้านธุรกิจโรงแรม งานแม่บ้าน การต้อนรับการจัดเลี้ยงและงานเฉพาะสาขาวิชา
- จัดหารายได้เพื่อการพัฒนางานและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทุกคณะ , โปรแกรมวิชาฝ่ายต่างๆ สมาคมศิษย์เก่า และสถาบันการศึกษาต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ การวิจัย กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา คณาจารย์และหน่วยงานต่างๆ
- ให้การสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติงาน มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน