รายงานผลโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ข้อมูล การขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ความเป็นมาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิศวกรสังคม (Social Engineer)”

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2563 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1.รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี (ในขณะนั้น)

2.นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

3.นายธีรศักดิ์ สงวนชม นายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

4.นางสาวชลิดา ทารักษ์ ประธานสภานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

อบรมแกนนำ “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2564 จำนวน 21 คน

รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี (ขณะนั้น)
2 นายธงชัย เหลืองทอง รองอธิการบดี
3 นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
4 นายธนาเสฎฐ์ ผลเงาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ่มพันธ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
6 นายชัยยุทธ ดำหนก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 นายประพร วรรณบุษราคัม นักวิชาการศึกษา
8 นางสาวชลิดา ทารักษ์ ประธานสภานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
9 นายธีรศักดิ์ สงวนชม นายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
10 นางสาวชลนิภา อ่อนศรี นักศึกษา
11 นายภัทรชัย กลอนสม นักศึกษา
12 นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์โพธิ์ชา นักศึกษา
13 นายชานน ศรีทอง นักศึกษา
14 นางสาวจุฑามาศ พื้นบาท นักศึกษา
15 นางสาวรัชฎาพร รัตชาตา นักศึกษา
16 นายวรยุทธ กุหลาบกาฬสินธุ์ นักศึกษา
17 นายกอบกฤตย์ ประกอบดี นักศึกษา
18 นางสาวยุวเรศ ญาณศุภวงศ์ นักศึกษา
19 นางสาวเบญจวรรณ พันอะ นักศึกษา
20 นายอธิศ กิจวัลลภ นักศึกษา
21 นายสุวิทย์ สายสีโส นักศึกษา

การจัดทำคำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิศวกรสังคม

มหาวิทยาลัยฯ นำเรื่อง วิศวกรสังคม เข้าที่ประชุม จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 นำวาระเข้าที่ประชุมผู้นำนักศึกษาประจำปี 2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 2 นำเข้าที่กองพัฒนานักศึกษา ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564

ครั้งที่ 3 การประชุมหารือการดำเนินการด้านวิศวกรสังคม 1 ครั้ง ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

Top