พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ของสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ของสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

ภายใต้ปฏิญญาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ผู้นำนักศึกษาและบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาถือปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดมั่นและรักษาจิตวิญญาณของราชภัฏและตราพระราชลัญจกรพระราชทาน เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน ทั้งระดับภูมิภาค และระดับชาติ ในรูปแบบของการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงพร้อมใจจัดกิจกรรมโครงการ ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม นี้ เพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้วยจิตวิญญาณแห่งราชภัฏ

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยนับตั้งแต่ปี 2561-2566 ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ 72 โครงการ ใน 94 ชุมชน ด้านสังคม 62 โครงการใน 78 ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม 13 โครงการ ใน 11 ชุมชน และด้านการศึกษา 56 โครงการ ใน 91 ชุมชน คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 203 โครงการ ในพื้นที่ 274 ชุมชน และอีก 91 โรงเรียน

พร้อมกันนี้ได้รับฟังสรุปการบริหารจัดการระดับคณะ เพื่อยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและท้องถิ่น ตามการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และรับฟังการนำเสนอจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ โรงเรียนบ้านลาดพร้าว เขตจตุจักร โดยได้เยี่ยมชมโครงการสร้างมาตรฐาน GMP ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชุมชนท่าข้ามวังน้ำ และ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนบ้านเนินขาม ในพื้นที่ จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งโครงการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ชุมชนเสนานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านลาดพร้าวและโรงเรียนศาลาคู้ จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม "ค่ายวิศวกรสังคม เรียนรู้ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ และพระบรมชนกนาถ โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม"

วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท และศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนริเซ่ฟาร์ม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการโค้ชสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม"

วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการโค้ชสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม" เพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคกลาง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม "ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน" พัฒนาทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ และเก็บขยะมูลฝอย

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาร่วมต้อนรับและรายงานโครงการพัฒนา Soft Skills ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการฝึกอบรม "การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา”

วันที่ 12 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings​ วิทยากรโดย ดร.เมธาวิน สาระยาน

โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2564”

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้านวิศวกรสังคมมาถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้ (Coaching)

วันที่ 21-22,28-29 ตุลาคม 2564 และ​ 4-5,11-12,27-28 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ​ZOOM​ วิทยากรโดย ดร.นงรัตน์ อิสโร

ทีมวิศวกรสังคมและองค์การนักศึกษา ลงพื้นที่มอบถุงปันสุข

ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขาฯ องคมนตรี มอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับมอบจำนวน 200 ถุง

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 บริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Top