คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการโค้ชสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม"

วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการโค้ชสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม" เพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคกลาง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม "ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน" พัฒนาทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ และเก็บขยะมูลฝอย

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาร่วมต้อนรับและรายงานโครงการพัฒนา Soft Skills ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการฝึกอบรม "การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา”

วันที่ 12 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings​ วิทยากรโดย ดร.เมธาวิน สาระยาน

โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2564”

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้านวิศวกรสังคมมาถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้ (Coaching)

วันที่ 21-22,28-29 ตุลาคม 2564 และ​ 4-5,11-12,27-28 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ​ZOOM​ วิทยากรโดย ดร.นงรัตน์ อิสโร

ทีมวิศวกรสังคมและองค์การนักศึกษา ลงพื้นที่มอบถุงปันสุข

ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขาฯ องคมนตรี มอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับมอบจำนวน 200 ถุง

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 บริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Top