Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่รับหนังสือรับรอง

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 9 เม.ย. 2567 6611204618 นายชญานนท์   ปิ่นทุมา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 9 เม.ย. 2567 9 เม.ย. 2567
2 5 เม.ย. 2567 6411200550 นางสาวจิดาภา   คำโชติ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 8 เม.ย. 2567 5 เม.ย. 2567
3 5 เม.ย. 2567 6611204618 นายชญานนท์   ปิ่นทุมา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 8 เม.ย. 2567 5 เม.ย. 2567
4 27 มี.ค. 2567 6511204536 นายเจริญ   แซ่ฮั่ง รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 28 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567
5 25 มี.ค. 2567 6611504637 นายวิชิตพงศ์   มากันต์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2567
6 19 มี.ค. 2567 6411509968 นายจักรภัทร   ก่อศิลป์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 19 มี.ค. 2567 19 มี.ค. 2567
7 15 มี.ค. 2567 6611509578 นางสาวนวรัตน์   สารสังข์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 15 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567
8 15 มี.ค. 2567 6311306259 นายณัฐกานต์   รอดวงษ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 15 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567
9 8 มี.ค. 2567 6411311878 นางสาวชลธิชา   วาดวงศ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 8 มี.ค. 2567 8 มี.ค. 2567
10 6 มี.ค. 2567 6311302571 นางสาวกันต์กวี   สุขสุวรรณ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 6 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2567