Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่รับหนังสือรับรอง

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 22 ก.ย. 2566 6411307900 นางสาวปวีณา   มีชอบ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 22 ก.ย. 2566 22 ก.ย. 2566
2 12 ก.ย. 2566 6411510537 นายนภดล   สุทธิกรณ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 12 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2566
3 6 ก.ย. 2566 6411312470 นายธนานันท์   จันทร์ขจร รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 6 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2566
4 4 ก.ค. 2566 6411505149 นายณัฐวีร์   ทองชิว รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 7 ก.ค. 2566 20 ก.ค. 2566
5 28 มิ.ย. 2566 6411314237 นายพุฒิพงศ์   เวษาสิทธิ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 29 มิ.ย. 2566 20 ก.ค. 2566
6 27 มี.ค. 2566 6411311878 นางสาวชลธิชา   วาดวงศ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 30 มี.ค. 2566 20 ก.ค. 2566
7 24 มี.ค. 2566 6511401637 นายวรปรัชญ์   เปี่ยมแก้ว รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 30 มี.ค. 2566 20 ก.ค. 2566
8 10 เม.ย. 2566 6311201724 นางสาวนัยน์ภัค   พรรณานิคม รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 12 เม.ย. 2566 12 เม.ย. 2566
9 24 มี.ค. 2566 6411509968 นายจักรภัทร   ก่อศิลป์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 28 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2566
10 15 มี.ค. 2566 6111202203 นางสาวสุพรรษา   นานคงแนบ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 20 มี.ค. 2566 20 มี.ค. 2566