Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่รับหนังสือรับรอง

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 24 พ.ย. 2565 6311506007 นางสาวปานหทัย   ไชยเอนก รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 24 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565
2 4 พ.ย. 2565 6111301468 นางสาวอภิชญา   ทริชาติ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 9 พ.ย. 2565 10 พ.ย. 2565
3 4 พ.ย. 2565 6311504689 นางสาวณิชกานต์   สายเนตร รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 14 พ.ย. 2565 14 พ.ย. 2565
4 26 ก.ย. 2565 641151053 นายนภดล   สุทธิกรณ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 3 ต.ค. 2565 6 ต.ค. 2565
5 19 ก.ย. 2565 6411403931 นางสาวพัชราภรณ์   มาน้อย รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 23 ก.ย. 2565 26 ก.ย. 2565
6 24 ส.ค. 2565 6111100142 นางสาวกิ่งกาญจน์   ปานประเสริฐ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 30 ส.ค. 2565 19 ก.ย. 2565
7 10 ส.ค. 2565 6411311878 นางสาวชลธิชา   วาดวงศ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 17 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
8 8 ส.ค. 2565 6211500662 นายหัสดิน   อานามนารถ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 11 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565
9 4 ส.ค. 2565 6411505958 นายวัชรพล   พรมรูป รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
10 18 ก.ค. 2565 6411505149 นายณัฐวีร์   ทองชิว รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 20 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
11 6 ก.ค. 2565 6111202203 นางสาวสุพรรษา   นานคงแนบ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 12 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
12 10 พ.ค. 2565 6211302689 นางสาวอนุสรา   กำลังหาญ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 12 พ.ค. 2565 19 พ.ค. 2565
13 26 เม.ย. 2565 641140765 นางสาวชลลดา   ทรัพย์เจริญดีแท้ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 28 เม.ย. 2565 28 เม.ย. 2565
14 8 เม.ย. 2565 6411309401 นายธนวัฒน์   ใคร่ครวญ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว - 22 เม.ย. 2565
15 23 มี.ค. 2565 6211100059 นางสาวนริศรา   โหโซ๊ะ เอกสารหมดอายุการรับรอง - 6 ก.ค. 2565
16 18 มี.ค. 2565 6211405094 นางสาวอชิรญา   บัวพร รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 25 มี.ค. 2565 25 มี.ค. 2565
17 15 มี.ค. 2565 6211100208 นางสาววีชนี   เตชะพรอนันต์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว - 16 มี.ค. 2565
18 11 มี.ค. 2565 6411300079 นายศศิวัฒน์   ประทาย รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 14 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2565
19 9 มี.ค. 2565 631130625 นายณัฐกานต์   รอดวงษ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 11 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2565
20 1 มี.ค. 2565 6111201361 นายกมลวัทน์   แก้วพิมพ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว - 3 มี.ค. 2565
21 1 มี.ค. 2565 6311302571 นางสาวกันต์กวี   สุขสุวรรณ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 4 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2565
22 21 ก.พ. 2565 6211305849 นายวรวุฒิ   แก้วแกมพุทธ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 24 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2565
23 29 พ.ย. 2564 6411507772 นางสาวสายน้ำผึ้ง   ชนะมาร รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 29 พ.ย. 2564 30 พ.ย. 2564
24 18 พ.ย. 2564 641140765 นางสาวชลลดา   ทรัพย์เจริญดีแท้ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 27 พ.ย. 2564 29 พ.ย. 2564
25 11 ต.ค. 2564 6111401011 นางสาวรัชดาภรณ์   เสน่หา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 15 ต.ค. 2564 15 ต.ค. 2564
26 29 ก.ย. 2564 6111401011 นางสาวรัชดาภรณ์   เสน่หา รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 1 ต.ค. 2564 1 ต.ค. 2564
27 8 เม.ย. 2564 6211201204 นางสาวกุลวดี   ขันคำ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว - 8 ก.ค. 2564
28 30 มี.ค. 2564 6011403448 นายศตนันท์   สุริยฉาย รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 7 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2564
29 18 มี.ค. 2564 631130625 นายณัฐกานต์   รอดวงษ์ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 19 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564
30 10 มี.ค. 2564 6111100142 นางสาวกิ่งกาญจน์   ปานประเสริฐ รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 15 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564