ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง1494 30 ก.ย. 2563 D11000063110391 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 21,519.84 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1493 30 ก.ย. 2563 D11000063110390 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,171.14 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1492 30 ก.ย. 2563 D11000063120473 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1491 30 ก.ย. 2563 D11000063120468 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1490 30 ก.ย. 2563 D11000063120466 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1489 30 ก.ย. 2563 D11000063120467 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1488 30 ก.ย. 2563 D11000063120472 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1487 30 ก.ย. 2563 D11000063120471 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1486 30 ก.ย. 2563 D11000063120470 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1485 30 ก.ย. 2563 D11000063120469 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1484 30 ก.ย. 2563 D11000063120442 งานยานพาหนะ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเปลี่ยนยาง - 56,999.97 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1483 30 ก.ย. 2563 D11000063110376 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 20,276.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1482 30 ก.ย. 2563 D11000063120439 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมแซมระและเติมน้ำยา - 39,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1481 30 ก.ย. 2563 D11000063180028 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าซ่อมระบบแก้ไข - 13,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1480 30 ก.ย. 2563 D11000063110373 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 97,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1473 30 ก.ย. 2563 D11000063110389 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1478 30 ก.ย. 2563 D11000063110392 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 97,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1477 30 ก.ย. 2563 D11000063110393 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นซ์ - 28,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1476 30 ก.ย. 2563 D11000063110394 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1475 30 ก.ย. 2563 D11000063110385 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำเสื้อโปโล - 390,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1473 30 ก.ย. 2563 D11000063120433 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมเครื่องสูบน้ำ - 181,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1474 30 ก.ย. 2563 D11000063120460 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร - 33,656.85 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1472 30 ก.ย. 2563 F11020063520242 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1471 30 ก.ย. 2563 F11020063520243 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 8,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1470 30 ก.ย. 2563 F11020063520251 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1469 30 ก.ย. 2563 F11020063520249 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 5,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1468 30 ก.ย. 2563 D11000063120463 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซักผ้า - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1467 30 ก.ย. 2563 D11000063120462 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 35,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1466 30 ก.ย. 2563 D11000063110388 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 39,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1465 30 ก.ย. 2563 F0000063550235 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 1,984,820.55 - - ผ่านการตรวจสอบ