ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0470 30 ม.ค. 2563 F0000063550087 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 714.76 - ผ่านการตรวจสอบ
1694 30 ม.ค. 2563 F34000063570002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายโอฬาร ค่าขอทุนเดินทางไปศึกษาต่อ - - 1,305,854.00 ผ่านการตรวจสอบ
1693 30 ม.ค. 2563 F33000063520011 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเดินทางไปนิเทศ - 3,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1692 30 ม.ค. 2563 F33000063870011 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1691 30 ม.ค. 2563 F33000063870009 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน 13,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1690 30 ม.ค. 2563 D33000063110068 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 158.00 - แก้ไข
1689 30 ม.ค. 2563 D33000063110069 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นซ์ - 4,066.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1688 30 ม.ค. 2563 D33000063130003 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าเช่าสถานที่ 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1687 30 ม.ค. 2563 D33000063120016 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำฐานกิจกรรมนักเรียน 1,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1686 30 ม.ค. 2563 D61000063110010 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน 890.10 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0469 30 ม.ค. 2563 D11000063110124 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน - - 893.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0468 30 ม.ค. 2563 D11000063110125 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - - 1,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0467 30 ม.ค. 2563 D11000063110122 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อกระเป๋า - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0466 30 ม.ค. 2563 D11000063120134 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1685 29 ม.ค. 2563 F61000063540012 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 21,410.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1684 29 ม.ค. 2563 F11040063820157 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน - 32,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1683 29 ม.ค. 2563 F11050063570035 กองพัฒนานักศึกษา นายธนาเสฏฐ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 16,120.00 ผ่านการตรวจสอบ
1682 29 ม.ค. 2563 F11050063520014 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1681 29 ม.ค. 2563 F61000063530048 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,400.00 - แก้ไข
1680 29 ม.ค. 2563 F11050063570033 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 20,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0465 29 ม.ค. 2563 F0000063550085 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0464 28 ม.ค. 2563 F11020063520092 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทน - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0463 28 ม.ค. 2563 D11000063110118 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ - - 8,990.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0462 28 ม.ค. 2563 D11000063150011 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 745,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1679 28 ม.ค. 2563 D32000063130001 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถปรับอากาศ 5,430.60 - - ผ่านการตรวจสอบ
1678 28 ม.ค. 2563 F34000063830003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายภิรมย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,440.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1677 28 ม.ค. 2563 F340000635500005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าโทรศัพท์ - 216.14 - ผ่านการตรวจสอบ
1676 28 ม.ค. 2563 F34000063570001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.นรรชนภ ค่าลงทะเบียน - - 84,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1675 28 ม.ค. 2563 F72000063520003 สำนักงานสภาคณาจารย์ นายธงชัย ค่าเบี้ยประชุม - 15,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0461 28 ม.ค. 2563 F00000063550084 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 58,865.20 - - ผ่านการตรวจสอบ