ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

5600 23 ก.ย. 2563 D33000063110247 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่ายืมวัสดุ 1,100.00 - - รอการตรวจสอบ
5599 23 ก.ย. 2563 D33000063120077 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างชุดการแสดง 1,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5598 23 ก.ย. 2563 D33000063120076 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ 1,500.00 - - รอการตรวจสอบ
5597 23 ก.ย. 2563 D33000063120078 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำป้าย 900.00 - - รอการตรวจสอบ
5596 23 ก.ย. 2563 F16000063570228 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าอุดหนุนทุนการวิจัย - 43,662.00 - รอการตรวจสอบ
5595 23 ก.ย. 2563 F16000063570227 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าอุดหนุนทุนการวิจัย - 21,480.00 - รอการตรวจสอบ
5594 23 ก.ย. 2563 F16000063570229 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าอุดหนุนทุนการวิจัย - 13,650.00 - รอการตรวจสอบ
5593 23 ก.ย. 2563 F16000063570226 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าอุดหนุนทุนการวิจัย - 63,000.00 - รอการตรวจสอบ
5592 23 ก.ย. 2563 F16000063570231 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าทำเนียมการโอน - - 90.00 แก้ไข
5591 23 ก.ย. 2563 F16000063570230 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าโทรศัพท์ - - 243.43 แก้ไข
5590 23 ก.ย. 2563 F16000063870064 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารกลางวัน - - 2,700.00 รอการตรวจสอบ
5589 23 ก.ย. 2563 F16000063870063 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 29,500.00 แก้ไข
5588 23 ก.ย. 2563 F110700063820140 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 22,800.00 - รอการตรวจสอบ
5587 23 ก.ย. 2563 F11070063820141 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่าง - 510.00 - รอการตรวจสอบ
5586 23 ก.ย. 2563 D32000063120153 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจ้างทำใบประกาศนียบัตร 14,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5585 23 ก.ย. 2563 D32000063130038 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,240.00 - - รอการตรวจสอบ
5584 23 ก.ย. 2563 D32000063110210 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 6,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5583 23 ก.ย. 2563 F32000063870059 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5582 23 ก.ย. 2563 F32000063830026 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าที่พัก 24,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5581 23 ก.ย. 2563 D32000063120154 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - รอการตรวจสอบ
5580 23 ก.ย. 2563 D32000063120152 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดจ้างทำป้าย 6,900.00 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง1376 23 ก.ย. 2563 D11000063110382 งานอาคารสถานที่ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อกระดาษ - 3,852.00 - รอการตรวจสอบ
ส่ง1375 23 ก.ย. 2563 D11000063110380 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุการประชุม 5,419.55 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง1374 23 ก.ย. 2563 D11000063110379 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ 11,149.40 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง1373 23 ก.ย. 2563 D11000063110381 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุอบรม 4,565.69 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง1372 23 ก.ย. 2563 F0000063550230 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 59,002.90 - - ผ่านการตรวจสอบ
5577 22 ก.ย. 2563 F11040063820484 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - รอการตรวจสอบ
5576 22 ก.ย. 2563 f11040063820483 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,950.00 - รอการตรวจสอบ
5575 22 ก.ย. 2563 F11040063820481 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 4,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
5574 22 ก.ย. 2563 F11040063820482 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ