ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1747 25 ก.พ. 2564 F14000064550006 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1746 25 ก.พ. 2564 F11070064820082 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 21,650.00 - แก้ไข
1745 25 ก.พ. 2564 F110700064820083 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - แก้ไข
1744 25 ก.พ. 2564 F51000064520040 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,770.00 - รอการตรวจสอบ
1743 25 ก.พ. 2564 F51000064530001 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนนักศึกษา - 1,200.00 - แก้ไข
1742 25 ก.พ. 2564 F11010164820009 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 11,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1741 25 ก.พ. 2564 D31000064110061 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 690.00 - - แก้ไข
ส่ง0545 24 ก.พ. 2564 D11000064110145 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าวัสดุงานช่าง - 335.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1739 25 ก.พ. 2564 D33000064110101 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 690.00 - - แก้ไข
1738 25 ก.พ. 2564 D33000064110097 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 597.06 - - แก้ไข
1737 25 ก.พ. 2564 D33000064110095 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 690.00 - - แก้ไข
1736 25 ก.พ. 2564 D33000064110096 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 690.00 - - แก้ไข
1735 25 ก.พ. 2564 D15000064110005 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 51,749.48 - - ผ่านการตรวจสอบ
1734 25 ก.พ. 2564 D15000064120001 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจ้างปรับปรุงระบบนักศึกษา 69,000.00 - - แก้ไข
1733 25 ก.พ. 2564 F15000064820020 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - รอการตรวจสอบ
1732 25 ก.พ. 2564 F15000064820019 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 43,000.00 - รอการตรวจสอบ
1731 25 ก.พ. 2564 D15000064180002 ว.แพทย์ทางเลือก นางพรรณิกุล ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ - 578.87 - แก้ไข
1730 25 ก.พ. 2564 D15000064110004 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าจัดซื้อวัสดุ 10,500.00 - - แก้ไข
1729 25 ก.พ. 2564 F11040064820130 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 6,350.00 - แก้ไข
1728 25 ก.พ. 2564 F11040064820131 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 570.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1727 25 ก.พ. 2564 F11040064820128 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 8,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1726 25 ก.พ. 2564 F11040064820129 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1740 25 ก.พ. 2564 F11020064520001 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,300.00 - รอการตรวจสอบ
1725 25 ก.พ. 2564 F11020064570003 งานสิทธิประโยชน์ นายสัมฤทธิ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,625.00 - แก้ไข
ส่ง0553 25 ก.พ. 2564 D11000064150007 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 266,823.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1724 24 ก.พ. 2564 F11050064570053 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา - - 15,000.00 รอการตรวจสอบ
ส่ง0552 24 ก.พ. 2564 D11000064110128 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 2,359.35 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0551 24 ก.พ. 2564 F0000064550095 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 245.06 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0550 24 ก.พ. 2564 F0000064550096 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0549 24 ก.พ. 2564 D11000064110151 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,210.00 - ผ่านการตรวจสอบ