ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0843 4 ธ.ค. 2562 F61000063530022 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0842 4 ธ.ค. 2562 F61000063530021 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าทางด่วนและน้ำมันเชื้อเพลิง - 1,380.10 - ผ่านการตรวจสอบ
0840 4 ธ.ค. 2562 F11050063830002 กองพัฒนานักศึกษา นายเอกชัย ค่าเดินทางไปราชการ - - 25,520.00 ผ่านการตรวจสอบ
0839 4 ธ.ค. 2562 F11050063570019 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษารายปี - - 24,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0838 4 ธ.ค. 2562 F11050063570020 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อรายปี - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0837 4 ธ.ค. 2562 F11050063570017 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 16,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0836 4 ธ.ค. 2562 F71010063550007 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - - 76,663.58 ผ่านการตรวจสอบ
0835 4 ธ.ค. 2562 F71010063550006 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าโทรศัพท์ - - 762.91 ผ่านการตรวจสอบ
0834 4 ธ.ค. 2562 F31000063560018 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 153,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0833 4 ธ.ค. 2562 F31000063560017 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 13,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0832 4 ธ.ค. 2562 F31000063560016 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0831 4 ธ.ค. 2562 D32000063560009 คณะวิทยาการจัดการ ดร.สุทธิภา ค่าตอบแทนการสอน - 91,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0830 4 ธ.ค. 2562 D33000063110013 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 23,947.50 - ผ่านการตรวจสอบ
0829 4 ธ.ค. 2562 F51000063520025 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักแพทย์จีน - - 8,624.00 ผ่านการตรวจสอบ
0828 4 ธ.ค. 2562 F34000063550003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าโทรศัพท์ - 257.75 - ผ่านการตรวจสอบ
0827 4 ธ.ค. 2562 F16000063570026 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 21,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
0826 4 ธ.ค. 2562 F16000063570028 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 1,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0825 4 ธ.ค. 2562 F16000063570027 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 4,900.00 ผ่านการตรวจสอบ
0824 4 ธ.ค. 2562 F16000063570025 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 27,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
0823 4 ธ.ค. 2562 F16000063870010 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 1,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
0822 4 ธ.ค. 2562 D16000063870009 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 14,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0199 4 ธ.ค. 2562 F11020063520038 กองคลัง น.ส.พัชรัี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0198 4 ธ.ค. 2562 F11020063520039 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0821 4 ธ.ค. 2562 F11040063520085 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0820 4 ธ.ค. 2562 F11040063820035 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 35,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0819 4 ธ.ค. 2562 F11040063820049 กองบริหารงานบุคคล นางกาญจนี ค่าอาหารและอาหารว่าง 52,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0818 4 ธ.ค. 2562 F11040063820032 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 70,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0817 4 ธ.ค. 2562 F11040063820047 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 4,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0816 4 ธ.ค. 2562 F11040063820036 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 90,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0815 4 ธ.ค. 2562 F11040063820046 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะกรรมการ - 9,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ